วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ต่อใบอนุญาตโรงแรม

การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ต้องตรวจสอบสภาพของโรงแรมก่อนเพื่อประกอบการพิจารณา กรณีโรงแรมมีการเพิ่มหรือลดจำนวนห้องพัก ก็ต้องตรวจสอบสภาพของโรงแรมว่าห้องพักที่เพิ่มหรือลดนั้น มีผลกระทบถึงโครงสร้างของโรงแรมหรือไม่ หากมีผลกระทบนายทะเบียนสามารถไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ ดังนั้น การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตจึงต้องพิจารณาประกอบกับการเพิ่มหรือลดจำนวนห้องพักไปในคราวเดียว

ไม่มีความคิดเห็น: