วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

โรงแรมไม่มีที่จอดรถ

คำสั่ง มท 463/2545 ลว 15 ธ.ค.2545 ข้อ 1(3) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่จอดรถไว้ ให้โรงแรมต้องจัดให้มีที่จอดรถเพียงพอสมดุลกับห้องพัก ซึ่งเป็นนโยบายที่ รมว.มท. ได้วางไว้เป็นกรอบในการใช้ดุลพินิจ มิได้กำหนดจำนวนไว้ การพิจารณาอนุญาต จึงให้นายทะเบียนพิจารณาโดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี กรณีในเขตบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เนื่องจาก มท. ได้มีหนังสือวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไว้ ตามหนังสือ ที่ มท 0307.1/ว 2952 ลว. 28 สิงหาคม 2546 ให้โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนั้น ต้องส่งแบบแปลนแผนผังให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ตรวจตามว่าถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่ ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนที่จอดรถนั้น กฎกระทรวงฉบับที่ 7 ซึ่งออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2479 (ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน) ได้กำหนดให้โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 30 ห้องขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่จอดรถ หากห้องพักมากขึ้นก็เพิ่มจำนวนที่จอดรถมากขึ้นด้วย โดยกำหนดจำนวนที่จอดรถในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าในเขตเทศบาล รายละเอียดดูได้จากกฎกระทรวงดังกล่าว กรณีนอกเขตการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ให้เป็นไปตามคำสั่ง มท ที่ 463/2545 ซึ่งเป็นดุลพินิจของนายทะเบียนพิจารณาตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น: