วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา

- พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 17 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดขายสุราหรือนำสุราออกแสดงเพื่อขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต" และมาตรา 46 บัญญัติว่า "ผู้ใดรับอนุญาตซึ่งกระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้หรือข้อกำหนดในกฎกระทรวง หรือ ข้อกำหนดในใบอนุญาต เจ้าพนักงานสรรพสามิต หรืออธิบดี ผู้ออกใบอนุญาตแล้วแต่กรณี มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกินครั้งละ 6 เดือน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ ดังนั้นการออกใบอนุญาตขายสุราจึงถือเป็นเป็นการอนุญาตทางปกครอง ในกรณีที่ร้านจำหน่ายสุรากระทำความผิด เช่น จำหน่ายสุราเกินเวลาที่กำหนด จำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 บริบูรณ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรืออธิบดีผู้ออกใบอนุญาตแล้วแต่กรณี มีนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกินครั้งละ 6 เดือน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ ซึ่งเป็นอำนาจตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 ไม่ใช่การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ไม่มีความคิดเห็น: