วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

คนไทยแต่งงานกับคนต่างชาติจะมีผลเกี่ยวกับสัญชาติอย่างไร

การแต่งงานระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ ต้องทำตามแบบที่กำหนดไว้ในกฎหมายไทย หรือตามแบบที่กำหนดไว้ในกฎหมายของประเทศที่ต้องการจดทะเบียนนั้นก็ได้ ซึ่งกฎหมายไทยการแต่งงานต้อง
1.จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอในไทย หรือต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ2. ถ้าชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ต้องให้พ่อและแม่ของทั้งสองฝ่ายให้ความยินยอม3. ชายและหญิงต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์4. การแต่งงานที่ทำตามกฎหมายต่างประเทศจะได้รับการยอมรับตามกฎหมายไทยด้วย
ข้อจำกัดของการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย บุคคลเหล่านี้จะจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้
1. ชายหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป หรือลงมา 2. ชายหญิงที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา3. ผู้รับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้4. ชายหรือหญิง จะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้5. หญิงที่เป็นหม้าย เพราะสามีตายหรือหย่าขาดจากสามี ห้ามมิให้ทำการจดทะเบียนสมรสใหม่ภายใน 310 วัน หลังจากวันสิ้นสุดของการสมรส ยกเว้นให้จดทะเบียนสมรสได้ในกรณีคลอดบุตรแล้วภายในระยะเวลา 310 วัน หรือจดทะเบียนสมรสกับสามีเดิม หรือมีใบรับรองแพทย์ว่ามิได้มีครรภ์ หรือมีคำสั่งศาลให้สมรสได้
สามีเป็นคนไทย ภริยาเป็นต่างชาติ เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วภริยาชาวต่างชาติจะขอสัญชาติไทยได้ ตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทย มาตรา 9 โดยยื่นขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้อนุมัติ พร้อมยื่นหลักฐานการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อรัฐมนตรีอนุมัติให้ได้สัญชาติไทยแล้ว ต่อมาแม้หย่าขาดจากการสมรส ภริยาชาวต่างชาติก็ยังคงได้สัญชาติไทยต่อไป
สามีเป็นคนต่างชาติ ภริยาเป็นคนไทย เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว สามีชาวต่างชาติจะขอสัญชาติไทยได้ ตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทย มาตรา 10 แต่การขอจะยุ่งยากกว่าในกรณีของภริยาที่เป็นต่างชาติ คือ สามีต้องอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องมีความรู้ภาษาไทยอย่างดี ต้องมีความประพฤติดี ต้องมีอาชีพมีงานทำ และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พ่อเป็นคนไทย แม่เป็นต่างชาติ ลูกจะได้สัญชาติไทย โดยหลักสายโลหิต ไม่ว่าลูกจะเกิดในหรือนอกประเทศไทย แต่พ่อต้องเป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้พ่อตายหลังจากลูกเกิด ลูกก็ยังได้สัญชาติไทย
พ่อเป็นชาวต่างชาติ แม่เป็นคนไทย ลูกจะได้สัญชาติไทยโดยหลักสายโลหิต ไม่ว่าลูกจะเกิดในหรือนอกประเทศ และไม่ว่าพ่อจะเป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ลูกก็จะได้สัญชาติไทย กล่าวคือ แม้พ่อกับแม่จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ลูกก็ได้สัญชาติไทย และแม้ต่อมาแม่ตาย ลูกก็ยังคงได้สัญชาติไทย
พ่อและแม่เป็นชาวต่างชาติ แต่ลูกเกิดในประเทศไทย ลูกจะได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน แต่มีข้อยกเว้นคือ
1. ลูกจะไม่ได้สัญชาติไทย ถ้าพ่อหรือแม่อยู่ในประเทศไทยโดยมิถูกต้องตามกฎหมาย หรืออยู่แบบชั่วคราว หรืออยู่โดยได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้อยู่ได้2. ลูกจะไม่ได้สัญชาติไทย ถ้าพ่อหรือแม่เป็นเจ้าหน้าที่สถานทูต สถานกงสุล หรือเป็นลูกจ้างหรือผู้เชี่ยวชาญขององค์กรระหว่างประเทศ หรือบุคคลในครอบครัวหรือคนรับใช้ของคนดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: