วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

บทลงโทษสถานบริการที่ใช้ชื่อแตกต่างไปจากที่ขออนุญาต

กรณีสถานบริการใช้ชื่อแตกต่างไปจากที่ขออนุญาต ถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 มาตรา 17 และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 ข้อ 14 ที่กำหนดให้สถานบริการต้องใช้ป้ายชื่อให้ตรงกับชื่อในใบอนุญาตทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่มี โดยจะต้องติดตั้งป้ายชื่อไว้ด้านหน้าสถานบริการให้มองเห็นอย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถใช้อำนาจตามมาตรา 21 ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกำหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ลงวันที่ 4 เมษายน 2548 ข้อ 3(1) พักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ครั้งแรกมีกำหนด 10 วัน ได้

ไม่มีความคิดเห็น: