วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

การเปิดโต๊ะสนุ๊กเกอร์

1. ข้อ 1. และ ข้อ 2. ปัจจุบันการจดทะเบียนสมาคมแล้วตั้งโต๊ะสนุ๊กเกอร์กระทำได้ยาก เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า มีสมาคมจำนวนไม่น้อยที่มิได้ดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับของสมาคม และพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อแสวงหารายได้หรือผลประโยชน์จากการตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือสนุกเกอร์ ซึ่งส่อไปในทางแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ตามกฎหมาย อันเป็นการขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ อีกทั้งเป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุขนานัปการ เช่น ยาเสพติด การพนัน โสเภณี เป็นต้น รวมทั้งเป็นการมอมเมาเด็กนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนด้วย กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือที่ มท. 0210/ว1937 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2534 สั่งการให้ทุกจังหวัดเข้มงวดกวดขันในการควบคุมและป้องกันมิให้มีการจัดตั้งสมาคมขึ้นบังหน้า โดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อตั้งโต๊ะบิลเลียดเล่นการพนัน และตรวจตราไม่ให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเข้าไปมั่วสุมเล่นบิลเลียดในสมาคม 2. การเปิดโต๊ะสนุกเกอร์โดยมิได้รับอนุญาตและเรียกเก็บค่าเกมส์ แยกเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 ในสมาคมที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ผิดกฎหมาย ถ้าเล่นเพื่อความรื่นเริงและมีโต๊ะไม่เกิน 5 โต๊ะ กรณีที่ 2 เคหสถานมีความผิดกฎหมาย ทั้ง 2 กรณีเป็นไปตาม พ.ร.บ. การพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 วรรคสอง วรรคสาม และกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน พ.ร.บ. การพนัน พุทธศักราช 2478 ข้อ 13 (2)

ไม่มีความคิดเห็น: