วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

อัตราค่าธรรมเนียมของใบอนุญาตจัดตั้งโรงแรม

การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ในขณะอยู่ระหว่างการเสนอเป็นร่างกฎกระทรวง ซึ่งโดยหลักการค่าธรรมเนียมจะเก็บตามประเภทของโรงแรม สำหรับการแยกประเภทโรงแรม จะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยหลักการแล้วแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. โรงแรมที่ให้บริการห้องพักอย่างเดียว 2. โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร 3. โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุมสัมมนาหรือสถานบริการ 4. โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา และสถานบริการ แต่ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทโรงแรม ยังอยู่ระหว่างการเสนอ จึงยังไม่มีผลบังคับใช้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศใช้แล้ว กรมการปกครองจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น: