วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์การผ่อนผันเรื่องที่จอดรถโรงแรม

เรื่องที่จอดรถยนต์ของโรงแรมเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 และกำหนดในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 387/2528 และคำสั่ง มท. ที่ 463/2545 ดังนั้นหากโรงแรมดังกล่าวสร้างมากว่า 30 ปี หากตั้งมาก่อนกฎกระทรวงหรือคำสั่งดังกล่าวบังคับใช้ โรงแรมดังกล่าวก็ไม่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวง/คำสั่งดังกล่าว
ตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 ผู้ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ก่อนหรือในวันที่ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไปต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงตามมาตรา 13 ใช้บังคับ ดังนั้นในขณะนี้ซึ่งกฎกระทรวงตามมาตรา 13 ยังไม่ใช้บังคับ จึงยังสามารถประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไปได้ แต่ไม่ได้รับอนุญาต

ไม่มีความคิดเห็น: