วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

สั่งซื้ออาวุธจากโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการ ขรก.

กองอาสาฯ จะไม่เรียกเก็บ ป.3 และไม่มีการออก ป.4 ชั่วคราว เนื่องจากเป็นอาวุธปืนสวัสดิการ การรับอาวุธปืนฯ มีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้รับอนุญาตฯ ถือ ป.3 พร้อมหลักฐานฯ ไปรับอาวุธปืนที่กองอาสาฯ กองอาสาฯจะประทับตราแสดงรายละเอียดการจำหน่ายอาวุธปืนหลัง ป.3 ตอนที่ 3 พร้อมมอบอาวุธปืนและหนังสือรับรองการซื้ออาวุธปืนฯ 2. ผู้รับอนุญาตต้องนำ ป.3 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 พร้อมทั้งอาวุธปืนและหนังสือรับรองฯ ไปยื่นคำขอสลักหลังตัดโอนยังนายทะเบียนท้องที่ กทม. ที่ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง วังไชยา นางเลิ้ง นายทะเบียนท้องที่ กทม. จะตรวจอาวุธปืนกับ ป.3 และหนังสือรับรองฯ หากถูกต้องตรงกันจะสลักหลังตัดโอนใบ ป.3 ตอนที่ 3 มอบให้แก่ผู้รับอนุญาต สำหรับ ป.3 ตอนที่ 2 จะเก็บไว้เป็นหลักฐาน 3. ผู้รับอนุญาตต้องนำอาวุธปืน พร้อม ป.3 ที่สลักหลัง ไปแสดงต่อนายทะเบียนท้องที่ผู้ออกใบอนุญาตฯ เพื่อออกใบอนุญาต ป.4 4. เมื่อได้ใบอนุญาต ป.4 แล้ว เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการครับ

ไม่มีความคิดเห็น: