วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ใบอนุญาตโรงแรม

หลักฐานที่แสดง เช่น - ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร - เอกสารการชำระภาษี - การบันทึกปากคำพยานบุคคลใกล้บริเวณโรงแรม สำหรับการกำหนดประเภทโรงแรม ตาม ม.13 นั้น ได้มีการเสนอร่างกฎกระทรวงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก 2. โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก และห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหาร 3. โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 4. โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของ ครม. แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไม่มีความคิดเห็น: