วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และการพนัน

1. ปัจจุบันกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตเล่นการพนันยังไม่มีกำหนดให้ต้องตรวจประวัติอาชญากรรมของผู้ขออนุญาต แต่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขออนุญาตเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตได้ 2. ต้องมีการตรวจสถานที่เล่นการพนันทุกชนิดที่มีผู้ขออนุญาต เช่น สถานที่เล่นไพ่จะต้องมิดชิดไม่แลเห็นได้ สถานที่เล่นพนันชนไก่จะต้องมีบริเวณกว้างขวางมั่นคง ไม่ขัดต่อสุขลักษณะอนามัย เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: