วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

การขอ "ใบอนุญาต ป.3"

การขอใบอนุญาต ป.3 ในกรณีที่ใบ ป.3 ซึ่งมีอายุ 6 เดือน หมดอายุแล้ว จะไม่สามารถขอต่ออายุใบ ป.3 ใหม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวสามารถขอใหม่ได้ โดยนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ อาจพิจารณาโดยใช้พยานหลักฐานเดิม ประกอบการพิจารณาหรือนายทะเบียนฯ จะให้ยื่นพยานหลักฐานใหม่ก็ได้ ส่วนการที่นายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาต ย้ายออกจากท้องที่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว ไม่มีผลต่อการพิจารณา เนื่องจากการพิจารณาอนุญาต ป.3 เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งนายทะเบียนอาวุธปืน มิใช่อำนาจของบุคคลโดยเฉพาะครับ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง (วังไชยา) โทร. (02) 282-0775, (02) 281-1224, (02) 356-9584, (02) 356-9548

ไม่มีความคิดเห็น: