วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ยกเลิกการชิงโชค

การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.การพนันฯ กำหนดโทษไว้ในมาตรา 14 เฉพาะกรณีจัดให้มีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ดังนั้น เมื่อขออนุญาตแล้วแต่ยกเลิกหรือไม่จับรางวัล หากได้มีการโฆษณาหรือชักชวนให้มีผู้เข้าเล่นก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา และอาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ หากผู้จัดดังกล่าวมาขออนุญาตจัดในครั้งต่อไป หากผู้จัดไม่มีเหตุผลเพียงพอว่าเหตุใดจึงไม่จับรางวัลหรือยกเลิกการจับรางวัล ก็จะถือเป็นข้อเท็จจริงหนึ่งในการพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตให้อีกต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: