วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

การขอเปลี่ยนชื่อโรงแรม

ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (1) เปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม (2) เพิ่มหรือลดจำนวนห้องพักในโรงแรม อันมีผลกระทบถึงโครงสร้างของโรงแรม (3) เปลี่ยนชื่อโรงแรม ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจึงสามารถยื่นขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงแรมได้ โดยยื่นแบบใบแจ้งความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ (แบบ ร.ร. 2) พร้อมใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หากผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถมาได้เอง ก็ให้มีหนังสือมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบชื่อโรงแรมใหม่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 20 แล้วจึงเสนอนายทะเบียนอนุญาต จะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน เมื่อเปลี่ยนชื่อโรงแรมแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเปลี่ยนใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการภายในกี่วัน แต่ก็ควรเปลี่ยนให้สอดคล้องกับชื่อโรงแรมใหม่โดยเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น: