วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

การรับมรดกสถานบริการ

กรณีผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการเสียชีวิต ทายาทสามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการได้ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ได้ตอบข้อหากรมการปกครองว่า กรณีผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการถึงแก่กรรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายสถานบริการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการแก่ทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตตั้งสถานบริการให้เป็นไปตามมาตรา 6 อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งสถานบริการต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509

ไม่มีความคิดเห็น: