วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์ และระเบียบในการเปิดสนามยิงปืน

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.3/ว 3025 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง แนวทางการขออนุญาตตั้งสนามยิงปืน
- พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นายทะเบียนท้องที่จึงไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตให้บุคคลจัดตั้งสนามยิงปืน
- สำหรับแนวทางปฏิบัติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้นายทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาตให้สนามยิงปืน สั่ง นำเข้า มี และใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนได้ เฉพาะสนามยิงปืนที่จดทะเบียนเป็นสมาคมเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: