วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

บิลเลียดกับใบอนุญาต

การเล่นบิลเลียดที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในปัจจุบัน คือ การเล่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตตาม ข้อ 13 (2) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503) ออกตามความใน พ.ร.บ. การพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2534) ฯ ได้แก่ (1) การเล่นบิลเลียดซึ่งเล่นในเคหะสถานที่มีบริเวณกว้างขวางและรั้วรอบมิดชิดจำนวนไม่เกิน 1 โต๊ะ โดยผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้านแล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น (2) การเล่นเพื่อการรื่นเริงในสมาคมที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวนไม่เกิน 5 โต๊ะ โดยสมาคมเก็บค่าเกมตามสมควร ทั้งนี้ การเล่น (1) และ(2) ให้เล่นในวันปฏิบัติราชการตามปกติระหว่างเวลา 15.00 น.กับเวลา 01.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ในวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 11.00 ถึงเวลา 01.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ตลอดจนปฏิบัติตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันบิลเลียดด้วย ถ้าการเล่นบิลเลียดอื่นที่ไม่เป็นไปตามนี้ ก็ไม่ได้รับการยกเว้นให้จัดให้มีการเล่นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตได้ และไม่สามารถจัดให้มีการเล่นโดยขอออกใบอนุญาตได้ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไม่พิจารณาออกใบอนุญาตสำหรับการเล่นดังกล่าวให้

ไม่มีความคิดเห็น: