วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

เงื่อนไขของปืนสวัสดิการ

เนื่องจากบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะราย ดังนั้นเมื่อเขาเสียชีวิต จึงเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ผู้รับโอนปืนมรดกจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการห้ามโอน ดังนั้นจึงไม่จำต้องประทับ "ห้ามโอนเว้นแต่ตกทอดทางมรดก" และสามารถโอนขายต่อไปได้

ไม่มีความคิดเห็น: