วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นโรงแรม กับ EIA Report

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2539 ลงวันที่ 22 มกราคม 2539 บัญชีท้ายประกาศลำดับที่ 1 กำหนดให้ “โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้น” ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเดิมประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2535 ได้กำหนดให้เฉพาะโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบหรือชายหาด หรืออยู่ใกล้หรือในอุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 3 ปี 2539 ดังกล่าว ดังนั้น กรณีตามคำถามหากต้องการนำอาคารที่พักอาศัยซึ่งมีห้องพักเกินกว่า 80 ห้องขึ้นไปดังกล่าว มาเป็นโรงแรม จึงต้องมีการขอเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายควบคุมอาคาร และต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย ตามหลักกฎหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ไม่มีความคิดเห็น: