วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

แผนผังทางหนีไฟ

1. ตามกฎหมาย โรงแรมที่อยู่ในเขตท้องที่ที่มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกรณีที่โรงแรมเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบอัคคีภัยไว้ โดยใน (2) กำหนดว่า "จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้นของอาคาร และที่บริเวณพื้นชั้นล่างของอาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก" ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา 35 (6) ที่กำหนดให้ "โรงแรมต้องจัดให้มีแผนผนังแสดงทางหนีไฟไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรมและห้องพักทุกห้อง และป้ายทางออกฉุกเฉินไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรม" สำหรับโรงแรมที่ตั้งนอกเขตท้องที่ที่มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือไม่ได้เป็นโรงแรมที่มีอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ถึงแม้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายโรงแรม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างตนจึงต้องติดแผนผังแสดงทางหนีไฟด้วย 2.กรณีโรงแรมที่มีลักษณะเป็นบังกะโล ถึงแม้ว่าจะมีชั้นเดียวแต่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร "โรงแรม" เป็นอาคารสาธารณะ ไม่ได้แบ่งว่าอาคารโรงแรมจะเป็นในลักษณะใดบ้าง และตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 แม้ว่าบังกะโลจะมีชั้นเดียวก็ถือเป็นอาคารโรงแรม เมื่อเป็นโรงแรมแล้วจึงต้องติดแผนผังแสดงทางหนีไฟตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดทำเป็นผังของบังกะโลแต่ละหลังทุกหลังในบริเวณโรงแรม ติดไว้ภายในห้องพักทุกห้อง

ไม่มีความคิดเห็น: